Artikel 1. - Toepasselijkheid.

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, daaronder begrepen offertes en overeenkomsten tussen Frank Spin en de wederpartij, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk van deze algemene voorwaarden is afgeweken.

1.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan Frank Spin derden inschakelt.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden waarnaar door de wederpartij op enigerlei wijze wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Frank Spin schriftelijk met afwijkende voorwaarden akkoord is gegaan.

1.4 Indien Frank Spin schriftelijk akkoord is gegaan met afwijkende voorwaarden blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, de onderhavige algemene voorwaarden voor het overige van kracht.

1.5 In geval van tegenstrijdigheid tussen de overeenkomst en de hiervoor genoemde afwijkende voorwaarden prevaleert de overeenkomst.

1.6 Frank Spin heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekend gemaakt aan de wederpartij en treden 30 dagen na de bekendmaking in werking, tenzij bij de bekendmaking een andere datum wordt aangegeven. Indien de wederpartij niet akkoord wenst te gaan met een wijziging in de algemene voorwaarden heeft hij het recht de overeenkomst op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.

1.7 Indien de overeenkomst of de algemene voorwaarden en/of een of meerdere afzonderlijke bepalingen ervan nietig blijk(t)(en) te zijn, wordt hierdoor niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aangetast. In dat geval heeft Frank Spin het recht om daarvoor een bepaling in de plaats te stellen die wat inhoud en strekking betreft een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis als de nietige bepaling heeft.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.

2.1 Alle aanbiedingen van Frank Spin zijn vrijblijvend, tenzij door Frank Spin uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2 Alle aanbiedingen zijn gedurende 2 weken geldig tenzij anders is aangegeven. Frank Spin is slechts aan de aanbieding gebonden indien de aanvaarding hiervan schriftelijk door de wederpartij binnen 2 weken wordt bevestigd. Indien de aanvaarding na 2 weken plaatsvindt, heeft Frank Spin het recht de uitvoeringstermijn of veranderde bedragen aan te passen dan wel een nieuwe aanbieding te maken.

2.3 Indien de wederpartij niet binnen een door Frank Spin gestelde termijn na de opdrachtbevestiging de onderdelen die voor het maken van een website dan wel voor optimalisatie of enige andere werkzaamheid nodig zijn, aanlevert, is Frank Spin niettemin gerechtigd de overeengekomen prijs te factureren. De wederpartij is verplicht de betreffende factuur/facturen te voldoen.

Artikel 3. Tarieven.

3.1 Frank Spin levert dienst(en) en goederen op basis van de prijzen en tarieven zoals opgenomen in de overeenkomst(en)

3.2 Frank Spin behoudt het recht om de gehanteerde tarieven te herzien aan de hand van loon- en prijsontwikkeling. Frank Spin zal de wederpartij uiterlijk 30 dagen voor inwerkingtreding van de prijs- en tariefwijziging daarvan op de hoogte stellen.

Artikel 4. Meerwerk.

4.1 Frank Spin heeft het recht de prijs voor de door haar verleende diensten aan te passen in geval van wijzigingen in het goedgekeurde projectvoorstel of aanbieding, onder andere ten aanzien van de opzet, functionaliteit, invulling, methode, omvang, analyse en/of rapportering die in overleg met of op verzoek van de wederpartij plaatsvinden.

4.2 Frank Spin heeft het recht extra aanvullingen, werkzaamheden, testen, besprekingen en/of uitvoeringen die op verzoek van de wederpartij plaatsvinden, in rekening te brengen.

Artikel 5. Uitvoering en opschorting.

5.1 Frank Spin zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Frank Spin zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren te verrichten. Frank Spin kan echter niet garanderen dat met de werkzaamheden steeds het door de wederpartij gewenste resultaat wordt bereikt. Frank Spin heeft altijd het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten. De verplichtingen van Frank Spin jegens wederpartij worden gekenmerkt als inspanningsverplichtingen en zijn nimmer een resultaatverplichting.

5.2 De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Frank Spin aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Frank Spin worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Frank Spin zijn verstrekt, of indien de wederpartij in gebreke blijft te voldoen aan enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden, heeft Frank Spin het recht, zonder schadeplichtig te worden jegens de wederpartij, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen

5.3 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fases zou worden uitgevoerd kan Frank Spin de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of betaald.

Artikel 6. Voltooiing.

Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan betreft dit slechts een indicatieve termijn en nooit een fatale termijn.

Artikel 7. Wijzigingen in de overeenkomst.

7.1 Wijzigingen in tot stand gekomen overeenkomsten en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden na deze totstandkoming zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen Frank Spin en wederpartij zijn overeengekomen.

7.2 Zolang Frank Spin de aanvaarding niet schriftelijk aan wederpartij heeft bevestigd, kan Frank Spin de aanbieding of offerte herroepen of wijzigen. Indien een herroeping of wijziging leidt tot een nieuwe aanbieding of offerte van Frank Spin, is het bepaalde in artikel 2 en 3 en in lid 1 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

7.3 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Frank Spin zal de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen en zal nimmer leiden tot enige aansprakelijkheid.

7.4 Frank Spin is bevoegd verhogingen door wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst aan wederpartij door te berekenen

7.5 Indien een vast bedrag is overeengekomen zal Frank Spin aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit bedrag tot geval heeft.

7.6 Ingeval de overeenkomst als bedoeld in dit artikel tot stand komt met meerdere contractanten, zijn deze in alle gevallen allen hoofdelijk aansprakelijk jegens Frank Spin, indien de verplichtingen jegens Frank Spin door één der contractanten niet of slechts deels wordt nagekomen.

Artikel 8. Geheimhouding.

8.1 Partijen verplichten zich hierbij tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron verkrijgen. Informatie wordt beschouwd vertrouwelijk te zijn als dit door één van de partijen is medegedeeld of als dit uit de aard van de informatie voortvloeit, met uitzondering van informatie die publiekelijk vrij verkrijgbaar is. Partijen leggen deze verplichting ook op aan hun eventuele werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.

8.2 Frank Spin behoudt zich het recht voor de naam van de wederpartij te gebruiken als referentie en deze als zodanig openbaar te maken.

8.3 De (persoons)gegevens die via de sites van Frank Spin aan Frank Spin worden verstrekt worden vertrouwelijk behandeld. De verstrekte gegevens worden in een bestand vastgelegd. Deze gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Artikel 9. Exclusiviteit.

De wederpartij verleent aan Frank Spin voor de duur van de overeenkomst en met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst het exclusieve recht de toegewezen opdracht te vervullen.

Artikel 10. Intellectuele eigendom.

10.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, aanbiedingen alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Frank Spin of diens licentiegevers. De wederpartij verkrijgt uitsluitend een niet-exclusief en nietoverdraagbaar gebruiksrecht met betrekking tot de intellectuele eigendom en slechts voor de duur van de overeenkomst.

10.2 De wederpartij erkent deze rechten en onthoudt zich van het verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of verspreiden van de programmatuur en de daarbij behorende andere materialen, tenzij zulks schriftelijk is toegestaan door Frank Spin en/of zulks voortvloeit uit de aard of het doel van de overeenkomst met Frank Spin.

10.3 Alle door Frank Spin geleverde stukken ter vervulling van de opdracht zoals documenten, rapportages en geoptimaliseerde pagina’s blijven eigendom van Frank Spin. Na afloop of opzegging van de overeenkomst is de wederpartij verplicht geleverde geoptimaliseerde pagina’s van zijn website te verwijderen of te laten verwijderen en aan Frank Spin retour te zenden.

10.4 Frank Spin behoudt zich het recht voor de voor de uitvoering van de werkzaamheden vergaarde kennis voor alle doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van de wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

10.5 De wederpartij vrijwaart Frank Spin voor alle aanspraken van derden ter zake van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de publicatie van aan haar door of zijdens de wederpartij verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens. Hierbij geldt dat tussen partijen zal gelden dat digitale beelden van netwerken van derden niet aan de wederpartij toebehoren behoudens tegenbewijs van de wederpartij.

Artikel 11. Duur en beëindiging van de overeenkomst.

11.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

11.2 Een overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar.

11.3 Een overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de periode, vermeld in het contract, steeds automatisch verlengd voor eenzelfde periode, behoudens opzegging per aangetekende post tegen het eind van de (verlengde) contractduur en met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden.

11.4 Indien wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichting die voor hem voortvloeit uit enige grond van deze Algemene Voorwaarden of de met Frank Spin tot stand gekomen overeenkomst voldoet, is Frank Spin gerechtigd de overeenkomst, of een gedeelte daarvan die nog moet worden uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, al dan niet gedeeltelijk, te ontbinden en het door hem geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te nemen dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Dit, onverminderd het recht van Frank Spin op vergoeding van eventueel verlies, winstderving en andere schade die als gevolg van die tekortkoming is ontstaan of nog zal ontstaan.

11.5 Het bepaalde in lid 4 is van overeenkomstige toepassing ingeval: van schorsing van betalingen, van aanvraag of verlening van surseance van betaling, tot faillietverklaring of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling of liquidatie van de zaken van contractant of van diens overlijden of indien wederpartij door beslaglegging of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest. Indien deze omstandigheden zich voordoen, is wederpartij verplicht dat onverwijld schriftelijk te melden aan Frank Spin.

11.6 In de gevallen genoemd als in lid 4 en 5 van dit artikel, is iedere vordering die Frank Spin heeft op wederpartij direct en volledig opeisbaar.

Artikel 12. Onrechtmatig gebruik.

12.1 Het is de wederpartij niet toegestaan de dienst(en) te gebruiken, dan wel te laten gebruiken, bewust of onbewust, voor handelingen of gedragingen die in strijd zijn met het Nederlandse recht, de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en in het algemeen de fatsoensnormen en de redelijkheid en billijkheid die in het internetverkeer betamen, daaronder begrepen doch niet beperkt tot de navolgende handelingen en gedragingen: a. het inbreuk maken op eigendomsrechten van derde(n) of het onrechtmatig handelen jegens derde(n); b. het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie; c. het zich schuldig maken aan het verspreiden van informatie die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of enige andere vorm van discriminatie.

12.2 In de gevallen zoals bedoeld in artikel 12.1 is Frank Spin zonder voorafgaande kennisgeving aan de wederpartij gerechtigd de levering van de dienst(en) op te schorten en aanwijzingen te geven aan de wederpartij. Indien de wederpartij in gebreke blijft de aanwijzingen op te volgen, heeft Frank Spin het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder daardoor aansprakelijk te worden voor eventuele schade die de wederpartij lijdt of zal lijden. Dit recht tot onmiddellijke beëindiging behoudt Frank Spin zich ook voor zonder dat de wederpartij aanwijzingen worden gegeven en de dienst(en) aan hem worden opgeschort. 12.3 Onverminderd het hiervoor bepaalde heeft Frank Spin te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving het recht om informatie uit haar systemen te verwijderen waarvan redelijkerwijs vaststaat dat deze inbreuk maakt op de rechten van derde(n) dan wel onrechtmatig is jegens derde(n).

Artikel 13. Betaling.

13.1 Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum op een door Frank Spin aan te geven wijze.

13.2 Na het verstrijken van deze fatale betalingstermijn van 28 dagen na de factuurdatum is de wederpartij, zonder dat verdere sommatie vereist is, in verzuim; de wederpartij is vanaf het moment van in verzuimtreden over het opeisbare bedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.

13.3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling zullen de vorderingen van Frank Spin en de verplichtingen van de wederpartij jegens Frank Spin onmiddellijk opeisbaar zijn.

13.4 De door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan. Dit geldt ook als de wederpartij zelf heeft vermeld dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14. Incassokosten.

Incassokosten. Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in of buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bij een zakelijke wederpartij bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 250,00. Indien sprake is van een particuliere wederpartij gelden de buitengerechtelijke incassokosten overeenkomstig de staffel buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 15. Domeinnamen bij bemiddeling.

15.1 Indien Frank Spin voor de wederpartij bemiddelt bij het verkrijgen van een domeinnaam, geldt het volgende.

15.2 Op aanvraag en gebruik van een domeinnaam zijn mede van toepassing de regels en procedures van de instanties die verantwoordelijk zijn voor de registratie van domeinnamen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen, De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De instantie die verantwoordelijk is voor de registratie van de domeinnamen beslist over de uiteindelijke verlening van de domeinnaam. Frank Spin heeft in deze procedure slechts een bemiddelende rol en garandeert niet dat een aanvraag wordt gehonoreerd.

15.3 De registratie van de domeinnaam vindt plaats op naam van de algemene voorwaarden Frank Spin wederpartij. De wederpartij is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de domeinnaam. De wederpartij vrijwaart Frank Spin tegen iedere aanspraak van derden in verband met de registratie en het gebruik van de domeinnaam.

15.4 Indien een domeinnaam door de wederpartij middels Frank Spin wordt gehuurd, is Frank Spin, wanneer de wederpartij in verzuim is met zijn betalingsverplichtingen, gerechtigd om het gebruik en de huur van de domeinnaam onmiddellijk te beëindigen. Indien een domeinnaam door de wederpartij middels Frank Spin wordt gekocht, behoudt de verkoper zich de eigendom van de domeinnaam voor totdat de verschuldigde vergoeding hiervoor volledig is voldaan.

15.5 Indien Frank Spin aan de wederpartij een domeinnaam met website verhuurt of verkoopt die zij in eigendom heeft, geldt het volgende.

15.6 De registratie van de domeinnaam met website vindt plaats op naam van de wederpartij. De wederpartij is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de domeinnaam en de website. De wederpartij vrijwaart Frank Spin tegen iedere aanspraak van derden in verband met de registratie en het gebruik van de domeinnaam en de website.

15.7 Indien een domeinnaam met website die eigendom is van Frank Spin door de wederpartij bij Frank Spin wordt gehuurd, is Frank Spin, wanneer de wederpartij in verzuim is met zijn betalingsverplichtingen, gerechtigd om het gebruik en de huur van de domeinnaam en de website onmiddellijk te beëindigen. 15.8 Eventuele wijzigingen in het ontwerp en de teksten van de bij de domeinnaam behorende websites worden na beëindiging van de huurovereenkomst tussen Frank Spin en de wederpartij eigendom van Frank Spin. In dat geval is Frank Spin derhalve gerechtigd om de betreffende wijzigingen te gebruiken. 15.9 Indien een domeinnaam door de wederpartij bij Frank Spin wordt gekocht, behoudt Frank Spin zich de eigendom van de domeinnaam voor totdat de verschuldigde vergoeding hiervoor volledig is voldaan.

Artikel 16. Eigendomsvoorbehoud.

16.1 Alle geleverde en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van Frank Spin, totdat alle vorderingen die Frank Spin op wederpartij heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3:92 lid 2, volledig zijn betaald.

16.2 Zolang de eigendom van de zaken niet op wederpartij is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. Wederpartij verplicht zich op het eerste verzoek van de Frank Spin mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die die wederpartij uit hoofde van doorlevering van zaken op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.

16.3 Wederpartij is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Frank Spin te bewaren.

16.4 Frank Spin is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij wederpartij aanwezig zijn terug te nemen indien wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Wederpartij zal Frank Spin te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van Frank Spin.

16.5 De onder 16.1 tot en met 16.4 genoemde bepalingen laten de overige aan Frank Spin toekomende rechten onverlet.

Artikel 17. Reclames.

17.1 Onder reclames worden verstaan: een beroep van wederpartij op het feit dat de door Frank Spin afgeleverde zaken of verrichte diensten niet aan de tot stand gekomen overeenkomst beantwoorden, daaronder mede begrepen zichtbare en niet- direct zichtbare gebreken aan het geleverde.

17.2 Wederpartij is verplicht de door Frank Spin geleverde diensten en zaken (inclusief verpakking), terstond te controleren op uiterlijke tekortkomingen, beschadigingen en op overige zichtbare gebreken en zo spoedig mogelijk daarna, zijnde binnen 72 uur na ontvangst, te controleren op niet-direct zichtbare gebreken.

17.3 Indien de zaken als bedoeld in lid 2 door Frank Spin (moeten) worden geïnstalleerd of gemonteerd alvorens tot ingebruikname van die zaken over te kunnen gaan, is wederpartij verplicht de in lid 2 bedoelde controle op uiterlijke/zichtbare gebreken uit te voeren: terstond nadat de installatie of montage is voltooid alsmede binnen 72 uur daarna die zaken te controleren op niet-direct zichtbare gebreken.

17.4 Wederpartij is verplicht eventuele reclames ten aanzien van zichtbare gebreken dit binnen 72 uur na ontvangst schriftelijk en onder een duidelijke omschrijving van de gebreken dan wel reclames aan Frank Spin kenbaar te maken. Reclames als bedoeld in de eerste volzin die worden ingediend nadat de termijn van 72 uur is versteken, behoeft Frank Spin niet meer in behandeling te nemen.

17.5 Ten aanzien van niet- (direct) zichtbare gebreken aan het afgeleverde of bezorgde, geldt dat wederpartij reclames schriftelijk bij Frank Spin dient in te dienen binnen 72 uur nadat deze gebreken door wederpartij zijn geconstateerd, dan wel redelijkerwijs hadden kunnen worden geconstateerd. Het bepaalde in lid 4, laatste volzin is van overeenkomstige toepassing.

17.6 Tijdig (en op de juiste wijze) bij Frank Spin ingediende reclames geven wederpartij niet het recht de betaling van de koopprijs/vergoeding op te schorten of te verrekenen, noch de bevoegdheid de tot stand gekomen overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

17.7 Indien Frank Spin en wederpartij van mening verschillen of een door wederpartij tijdig en op de juiste wijze bij Frank Spin ingediende reclame al dan niet gegrond is, wordt dit in eerste instantie voorgelegd aan een door Frank Spin te benoemen deskundige. De kosten van het inschakelen van de deskundige worden gedragen door de partij die (voor het grootste deel / overwegend) door deze in het ongelijk wordt gesteld

17.8 Ingeval de reclame door Frank Spin dan wel door de in lid 7 bedoelde deskundige gegrond wordt verklaard, is Frank Spin slechts gehouden vervangende zaken of vergelijkbare (nieuwe) diensten te leveren, dan wel de factuur te crediteren onder teruggave van de koopprijs, één en ander ter beoordeling van Frank Spin. Retourzendingen zijn zonder voorafgaande instemming van Frank Spin niet toegestaan dan wel verplichten Frank Spin geenszins automatisch tot vervanging, herstel of tot creditering over te gaan.

17.9 Eventuele op ingediende reclames gebaseerde rechtsvorderingen en verweren dienen – op straffe van verval van dit recht - binnen één jaar nadat de reclame is ingediend of de deskundige zijn definitieve / eindoordeel heeft gegeven als bedoeld in lid 7 te worden ingesteld.

Artikel 18. Aansprakelijkheid.

18.1 Frank Spin is slechts aansprakelijk voor schade, geleden door wederpartij of derden, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Frank Spin of van diens leidinggevende ondergeschikte(n) of van de door hem ingeschakelde derde(n), zulks met inachtneming van het hierna bepaalde.

18.2 Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen Frank Spin verzekerd is en slechts voor zover de verzekeringsmaatschappij tot uitkering overgaat. Indien de verzekeraar van Frank Spin niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van Frank Spin beperkt tot het netto factuurbedrag van het specifieke gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, vermeld in de opdrachtbevestiging van Frank Spin aan wederpartij, met een maximum van € 10.000,00. Daarbij gelden de navolgende beperkingen en situaties waarin in ieder geval géén sprake is van opzet of grove schuld als bedoeld in lid 1: a. Frank Spin is nimmer aansprakelijk voor schade van wederpartij of derden die, direct of indirect, voortvloeit uit het feit dat de door of namens Frank Spin mondeling of schriftelijk verstrekte adviezen niet, niet-tijdig of niet naar behoren door wederpartij, diens vertegenwoordiger of derden zijn opgevolgd; b. ingeval van mondelinge door of namens Frank Spin verstrekte informatie is deze nimmer aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit misverstanden of onjuist overgekomen informatie; c. het niet meer en/of niet tijdig beschikbaar zijn van rapportages, nieuwsbronnen, (deep)links of knipsels op het moment van monitoring; d. door de wederpartij verstrekte teksten, afbeeldingen of andere gegevens c.q. onrechtmatig gebruik daarvan door de wederpartij; e. het ongeoorloofd zijn van de door Frank Spin aangeboden diensten of de wijze waarop de diensten door Frank Spin worden verleend; f. storingen in de elektronische dienstverleningen van Frank Spin en van derden zoals providers, netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten; g. het niet tijdig registreren van domeinnamen; h. het uit de lucht geraken van de hosting of defecten van welke aard dan ook aan de server waardoor de website enige tijd of helemaal niet meer beschikbaar is en/of data verloren gaan. i. de door Frank Spin te vergoeden schade zal worden gematigd, indien de door wederpartij te betalen prijs of vergoeding gering is in verhouding tot de omvang van de door wederpartij geleden schade.

18.3 Frank Spin is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die Frank Spin bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld. Eenzelfde uitsluiting voor aansprakelijkheid geldt ten aanzien van de leidinggevenden van Frank Spin, behoudens indien en voor zover bij de leidinggevenden van Frank Spin sprak zou zijn van door de wederpartij te bewijzen opzet, grove onachtzaamheid of grove schuld.

18.4 Schade waarvoor Frank Spin op grond van lid 2 van deze bepaling aansprakelijk is, komt slechts voor vergoeding in aanmerking indien de wederpartij deze binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan ter kennis heeft gebracht aan Frank Spin, tenzij de wederpartij aannemelijk kan maken dat hij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

18.5 Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering of het nalaten van de uitvoering van enige opdracht dient door de wederpartij bij Frank Spin schriftelijk te zijn ingediend binnen 30 dagen na het ontstaan van de schade op verval van iedere aanspraak. 18.6 Wederpartij is gehouden Frank Spin, alsmede de door hem ingeschakelde derde(n), te vrijwaren voor enige aanspraken van derden wegens vergoeding van schade tengevolge van het gebruik of toepassing van de geleverde zaken of prestatie(s) door de wederpartij.

18.6 Indien wederpartij één of meerdere verplichtingen voortvloeiende uit de met Frank Spin tot stand gekomen overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niet, niet-tijdig of niet behoorlijk nakomt, is wederpartij – zonder nadere ingebrekestelling – in verzuim en volledig aansprakelijk voor alle schade die Frank Spin en de door deze ingeschakelde derde(n) daardoor lijdt, zulks onverminderd de overige rechten en bevoegdheden van Frank Spin op grond van de Wet of op grond van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 19. Overmacht.

19.1 In geval van overmacht is Frank Spin niet aansprakelijk. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken voorzien of niet voorzien waarop Frank Spin geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Frank Spin echter niet in staat is om aan haar verplichtingen te voldoen. Onder overmacht valt in ieder geval: a. staking; b. bovenmatig ziekteverzuim van het personeel; c. een (tijdelijk) tekort aan personeel; d. brand; e. bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor of bij de door Frank Spin ingeschakelde externe partijen; f. het ter onzer beoordeling niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door de wederpartij.

19.2 Indien Frank Spin door overmacht niet tijdig en/of niet naar behoren heeft kunnen nakomen, is Frank Spin gerechtigd de overeenkomst op een later tijdstip uit te voeren, de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, als ontbonden te beschouwen c.q. te ontbinden, dan wel de opdracht te annuleren zonder tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij te zijn gehouden. Frank Spin is in dat geval gehouden direct mededeling te doen aan de wederpartij.

19.3 Indien Frank Spin bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde dan wel uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren. In dat geval is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen alsof er sprake was van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 20. Apparatuur en software.

De wederpartij dient er zelf en voor eigen risico zorg voor te dragen dat hij over deugdelijke apparatuur en deugdelijke andere faciliteiten beschikt die toegang geven tot een netwerk waarop hij de door Frank Spin verstrekte diensten kan ontvangen. De wederpartij dient zelf zorg te dragen voor de vergoeding van de gemaakte communicatiekosten.

Artikel 22. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

21.1 Op alle overeenkomsten tussen Frank Spin en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

21.2 De bevoegde rechter te Almelo is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van enige overeenkomst, dan wel de uitvoering van enige overeenkomst, tussen Frank Spin en de wederpartij, alsmede van alle geschillen in verband met deze algemene voorwaarden, tenzij op grond van een bepaling van dwingend recht een andere rechter bevoegd zou zijn.